ล่องแพ เขื่อน

ล่องแพ ชมพนะพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์

เกาะกลางน้ำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของวัดพระพุทธบาทเขาหนาม หลังจากที่ได้ไหว้พระทำบุญกันจนจิตใจอิ่มสุขแล้ว ตรงจุดสูงสุดนี้ยังมีอาหารตาที่มองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเขื่อนภูมิพลอีกด้ว

รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ เป็นสภานที่ที่ผู้คนทั่วไปมิอาจปืนขึ้นมาสักการะได้ เพราะอยู่สูงจากแผ่นดินปกติมาก จนในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ครูบาทิพย์ อินทะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์รูปแรก ได้สร้างหลังคาครอบรอยพระพุทธบาท พร้อมกับตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณปิดทองรอยพระพุทธบาทจนสวยงาม และทำทางให้ผู้คนทั่วไปสามารถมาสักการะได้