1

ล่องแพ ชมธรรมชาติ

ล่องแพชม “เมืองลีงโมเดล”  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สัมผัสป่าร่มรื่นริมสองฝั่งลำน้ำชี ที่จ.สุรินทร์
จากสภาพป่าที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสองฟากฝั่งลำน้ำชีที่ไหลผ่านพื้นที่ของต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สร้างความร่มรื่น ด้วยธรรมชาติที่ยังคงเหลือให้เห็น ทั้งสายน้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้มีการผลักดันและส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยงในเชิงนอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้น เพื่อเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้เลือกพักผ่อนในเรือนแพริมน้ำ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือ หรือจะล่องแพ เพื่อชมป่าอันร่มรื่น ทั้งสองฝั่งของลำน้ำชี ที่มีระยะทางกว่า 15 กิโลเมตรก็ได้ ซึ่งกิจกรรมล่องแพ หรือล่องเรือเที่ยวลำน้ำชีตลอดเส้นทาง จะใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวจะได้พบกับจุดแวะชม ความมหัศจรรย์ และความสวยงามทางธรรมชาติถึง 5 จุดด้วยกัน คือ ค่ายลูกเสือถึง 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีความงามของธรรมชาติที่ต่างกัน อีกทั้งความสมบูรณ์และความงามของธรรมชาติของ 2 ฝั่งลำน้ำชี ที่ยังคงให้เห็น จากการร่วมกันอนุรักษ์ของชาวบ้าน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจ ล่องแพชมธรรมชาติที่ลำน้ำชี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-2360-4337 และ 06-1165-1848 สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวชุมชนตำบลเมืองลีงทั้ง 18 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมภายในชื่อ เมืองลีงโมเดล นอกจากนี้ในต.เมืองลียังมีการส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จนประสบผลสำเร็จและเป็นจุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ให้กับชาวบ้านที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ อีกด้วย