1282305758

ความเป็นมาของการ ล่องแพ

การล่องแพ เดิมไม่ใช้เป็นการท่องเที่ยว เป็นการขนส่งสินคค้าทางน้ำ โดยใช้วิธีผูกไม้ซุงรวมกันเป็นแพ เรียกว่า “ล่องแพ” ในสมัยนั้น ต่อมาการสันจรทางน้ำเริ่มเป็นที่นิยม เลยพัฒนาจากการส่งสินค้า มาเป็นการเดินทางทางน้ำที่จะสามารถให้บริการผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละครั้ง ซึ่งแพที่ใช้ส่วนมากจะทำมาจาก ไม้สัก ไม้สมพง ไม้กระท้อ

ต่อมาการสันจรทางบกมีการพัฒนาไป การเดินทางโดยการใช้แพ พัฒนากลายเป็นเรือเครื่องยนต์ ทำให้การล่องแพเพื่อการเดินทางถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เนื่องจากการใช้เรือที่ใช้เครื่องยนต์ สามารถเดินทางได้เร็วและปลอดภัยมากกว่า

ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำสำคัญๆ หลายสาย เพื่อประโยชน์ ในด้านการผลิตไฟฟ้า และด้านชลประทาน ทำให้การล่องแพเกิดขึ้น สาเหตุที่นิยลองแพในเขื่อนอันเนื่องมาจากกระแสน้ำค่อนข้างนิ่ง จนไม่สามารถเกิดแพพลิกคว่ำได้ เราจึงเห็นผู้ให้บริการล่องแพเพื่อการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง